دوشنبه، ۱ مهر ۱۳۹۸
» شرکت های وابسته » جهان کوثر » پروژه ها » اتمام یافته
 تصاویری از پروژه های اتمام یافته 
 معرفی پروژه های اتمام یافته شرکت 
 •  سدتنظیمی – انحرافی کرخه (پای پل) ونیروگاه  در 25 کیلومتری شمال اندیمشک که اولین سد از نوع بتن غلتکی RCC)) در ایران و بزرگترین سد تنظیمی-انحرافی کشور می‌باشد با 350 متر طول بخش بتنی و 730 مترطول بخش خاکی. احجام عمده کار شامل 8/1 میلیون مترمکعب خاکبرداری، 80 هزارمترمکعب سنگبرداری، 260 هزار مترمکعب بتن‌ریزی معمولی، 60 هزار مترمکعب بتن غلتکی و 1/1 میلیون مترمکعب خاکریزی. تاریخ شروع:  1376، تاریخ اتمام: 1388
 • تونلهای انحراف و آبیاری سد پانزده خرداد  واقع در 240 کیلومتری جنوب تهران، در حاشیه جاده قم دلیجان مشتمل بر حفاری و پوشش 760 متر تونل با مقطع 16 متر مربع واحجام عمده کار شامل 20 هزارمترمکعب حفاری در سنگ و 10 هزارمترمکعب بتن ریزی. تاریخ شروع: 1366، تاریخ اتمام: 1369
 • حفاری تونلهای دسترسی و آمدوشد و لاینینگ تونلهای انحراف سدهای سیاه بیشه  واقع در جاده چالوس، 10 کیلومتری شمال تونل کندوان مشتمل بر حفاری 900 متر تونل دسترسی به قطر 7 متر و250 متر تونل آمد و شد به قطر 5/4 متر، لاینینگ دو تونل انحراف بطول کلی 300,1متر  به قطرهای 3 و 4 متر با حجم کلی عملیات 100 هزار مترمکعب حفاری در سنگ و 13 هزار مترمکعب بتن پوششی تونل. تاریخ شروع: 1368، تاریخ اتمام: 1372
 • حفاری و تحکیم تونلهای دسترسی و پایاب، سقفها و مانیفولدهای نیروگاه سد کارون 3  در استان خوزستان، 28 کیلومتری شهرستان ایذه که در نوع خود در کشور کم نظیر می‌باشد و مشتمل بر حفاری مجموعه‌ای از سازه‌های زیرزمینی پیچیده بود که احجام عمده کار شامل 156 هزار مترمکعب حفاری در سنگ و89 هزارمتر راک بولت بوده است. عملیات اجرائی شامل حفاری و تحکیم 363 متر شافت قائم با قطر بیش از 35/11 متر، حفاری و تحکیم دو تونل پایاب به طول کل 305 متر و قطر 16 مترو بیش از400,1 متر تونل با ابعاد 9 تا 12 متر در سنگ بوده است.  تاریخ شروع: 1374، تاریخ اتمام: 1380
 • تونلهای انحراف سد سیازاخ واقع درکردستان 10 کیلومتری دیواندره شامل حفاری و پوشش بتنی 500 متر تونل با قطرهای 5/4 تا 5 متر و احجام عمده کار شامل 192 هزار مترمکعب خاکبرداری، 26 هزارمترمکعب بتن ریزی و 23هزار مترمکعب حفاری درفضای بسته می باشد. تاریخ شروع: 1380، تاریخ اتمام: 1383
 • تونل قطعه دو توسعه شمالی خط یک متروی تهران  در محدوده خیابان میرداماد تا خیابان ظفر بطول کلی 592,1 متر شامل حفاری وپوشش بتنی بصورت تونل دوخطه باعرض حفاری شده(قبل ازلاینینگ) 2/8 متر وارتفاع حفاری شده 8/6 متر  واحجام عمده کار شامل 130 هزارمترمکعب حفاری زیرزمینی، 39هزار مترمکعب بتن ریزی، 2هزارمترمکعب آرماتوربندی و39 هزارمترمربع قالب بندی. تاریخ شروع: 1382، تاریخ اتمام: 1388
 • احداث ایستگاه T1 ازخط یک متروی تهران  به روش زیر زمینی به مساحت زیربنای 700,6 متر مربع درسه طبقه  باعرض حفاری 18 متر و وارتفاع تقریبی 13 مترو طول 140 متر واحجام عمده کارشامل 45 هزارمترمکعب حفاری زیرزمینی، 37 هزارمترمکعب بتن ریزی و 300,3 تن آرماتوربندی و 21 هزار مترمربع قالب بندی. تاریخ شروع: 1386، تاریخ اتمام: 1388
 • سازه عظیم بتنی سیفون کرخه  در استان خوزستان،10 کیلومتری شهر حمیدیه بزرگترین سیفون زیر رودخانه ای ایران و منطقه با 7/421 متر طول و احجام عمده کارشامل 7/1 میلیون مترمکعب خاکبرداری، 2/1 میلیون مترمکعب خاکریزی و بالغ بر 45 هزار مترمکعب بتن ریزی ، 22 هزارمترمربع قالب بندی و 700,1   تن آرماتوربندی. تاریخ شروع: 1380، تاریخ اتمام: 1386
 • ایستگاه پمپاژ شماره 1 طرح نیشکر شعیبیه واقع در 40 کیلومتری شوشتر - منطقه شعیبیه شامل یک ایستگاه پمپاژ و 700,1 متر خط لوله فلزی با قطر 400,1 میلیمتر و330 متر کانال بتنی و احجام عمده کارشامل 330 هزارمترمکعب خاکبرداری، 6 هزار مترمکعب بتن ریزی و 18 هزار مترمربع قالب بندی. تاریخ شروع: 1375، تاریخ اتمام: 1377
 • شبکه آبیاری و زهکشی دشت اوان در 40 کیلومتری شهر اندیمشک در غرب رودخانه کرخه با 13 هزارهکتار مساحت اراضی، 200,9 متر خط لوله فلزی 400,1و900 میلیمتر، 46 کیلومتر کانال بتنی واحجام عمده کار شامل 3/1 میلیون مترمکعب خاکبرداری 1/1 میلیون مترمکعب خاکریزی، 55 هزارمترمکعب بتن ریزی و 83 هزار مترمربع قالب بندی. تاریخ شروع: 1370، تاریخ اتمام: 1377
 • شبکه آبیاری و زهکشی دشت دوسالق در نزدیکی شوش با مساحت 9 هزار هکتار شامل بیش از 50 کیلومتر کانال زهکشی و نزدیک به 400 ابنیه فنی و احجام عمده کار شامل 9/1 میلیون مترمکعب خاکبرداری در انواع زمینها و 860 هزار مترمکعب خاکریزی ، 24 هزار مترمکعب بتن ریزی و 42 هزارمترمربع قالب بندی. تاریخ شروع: 1382، تاریخ اتمام: 1387
 • آبگیر کانال اصلی دشت آزادگان(AMC) در استان خوزستان  ازنوع بتنی درجا با طول کانال 320,1 متر می باشد که حدود 12 متر زیرآب اجرا می گردد واحجام عمده کار شامل 480 هزار مترمکعب خاکبرداری،‌ 15 هزار مترمکعب بتن ریزی و800,9 متر مربع  قالب بندی کار آبگیری کانال AMC  رابرعهده دارد. تاریخ شروع: 1383، تاریخ اتمام: 1389
 • احداث تصفیه خانه فاضلاب دزفول با 6 لاگون هوادهی به حجم مفید کلی 150 هزار مترمکعب ودو حوضچه ته نشینی به حجم مفید کلی حدود 98 هزار مترمکعب واحجام عمده کار شامل 210 هزار مترمکعب خاکبرداری ، 200 هزار مترمکعب خاکریزی، 27 هزار مترمکعب بتن‌ریزی ، 650 تن آرماتوربندی  و 15هزار مترمربع قالب بندی. تاریخ شروع: 1383، تاریخ اتمام: 1388
 • احداث کمپ سد پانزده خرداد با 21 هزارمترمربع زیربنا
 • احداث کشتارگاه صنعتی ایلام  واقع در 6 کیلومتری شمال شهر ایلام، شهرک صنعتی ایلام با مساحت زیربنائی بالغ بر 11 هزار مترمربع و احجام عمده کار شامل 100 هزار مترمکعب عملیات خاکی و 7 هزار مترمکعب عملیات بتنی به ظرفیت کشتار 000,1 راس دام سبک و 200 راس دام سنگین در شیفت. تاریخ شروع: 1372، تاریخ اتمام: 1376
 • احداث کشتارگاه صنعتی خورین در 10 کیلومتری شهرستان ورامین در روستای خورین با زیربنای حدود 8 هزارمترمربع و احجام عمده کار شامل 71 هزارمترمکعب عملیات خاکی و 12 هزار متر مکعب عملیات بتنی به ظرفیت کشتار 000,1 راس دام سبک و 200 راس دام سنگین در شیفت. تاریخ شروع: 1373، تاریخ اتمام: 1379
 • احداث کشتارگاه صنعتی زابل با زیربنای 11 هزار مترمربع و احجام عمده کار شامل 110 هزار مترمکعب عملیات خاکی و 13 هزار مترمکعب عملیات بتنی به ظرفیت کشتار 750 راس دام سبک و 150 راس دام سنگین در شیفت. تاریخ شروع: 1379، تاریخ اتمام: 1382
 

 

 

 ابزار 
نسخه چاپی
ارسال به دوستان ارسال به دوستان
انتقادات و پیشنهادات انتقادات و پیشنهادات
افزودن به آدرس های برگزیده افزودن به آدرس های برگزیده
طراحی سایت و پورتال، هاست و سرور اختصاصی - رادکام