دوشنبه، ۱ مهر ۱۳۹۸
  
آگهی واگذاری سهام شرکتهای تابعه مؤسسه جهاد توسعه
 
 
بدینوسیله باطلاع کلیه ایثارگران وزارت جهاد کشاورزی ، کارکنان و بازنشستگان مؤسسه جهاد توسعه و شرکتهای وابسته که دارای حداقل یکسال سابقه خدمت مستمر منتهی به تاریخ 18/9/1393 در مؤسسه و یا شرکتهای تابعه می باشند، می رساند که این مؤسسه در نظر دارد 85 درصد سهام شرکتهای وابسته را به ایثارگران وزارت جهاد کشاورزی و 15 درصد سهام باقیمانده را به کارکنان حائز شرایط واگذار نماید.
 
لذا متقاضیان واجد شرایط می توانند بشرح ذیل اقدام نمایند.
 
1-ایثارگران حائز شرایط برای کسب اطلاع از شرایط ثبت نام و تکمیل فرم درخواست خرید سهام به سایت www.isarjahad.ir و یا مدیریت ایثارگران سازمان جهاد کشاورزی استان محل اقامت مراجعه نمایند.
 
2-کارکنان و بازنشستگان حائز شرایط که تا تاریخ نشر این آگهی موفق به دریافت و تکمیل فرم تقاضای خرید سهام که از طریق شرکتهای وابسته توزیع شده است نشده اند ، حداکثر تا تاریخ 10/2/1395 فرصت دارند تا شخصاً به دبیرخانه واگذاری سهام ، به نشانی تهران ، خیابان ملاصدرا ، خیابان شیخ بهایی شمالی ، خیابان امداد غربی ، پلاک 6 موسسه جهاد توسعه مراجعه و نسبت به دریافت ، تکمیل و تحویل فرم درخواست خرید اقدام نمایند در ضمن ضروری است اینگونه افراد قبل از مراجعه به موسسه برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت  www.jahadtossee.ir  مراجعه نمایند.
 
 
بدیهی است پس از انقضای مدت مذکور هیچ گونه درخواست دیگری پذیرفته نخواهد شد.
 

 

  

 

1-شرایط کارکنان واجد شرایط
 
کارکنان مؤسسه و شرکتهای وابسته: کلیه کارکنان اعم از استخدام دائم یا با قرارداد مدت معین و یا بازنشسته مؤسسه و شرکتهای وابسته و مأمورین به خدمت از وازرت جهاد کشاورزی که در زمان تصویب این آیین نامه حداقل دارای یک سال سابقه خدمت در مؤسسه و یا شرکتهای وابسته باشند و بیمه آنها توسط مؤسسه یا شرکتها وابسته پرداخت شده باشد.
 
2- شرکتهای مورد نظر برای واگذاری
2-1شرکت مهندسی آب و خاک
2-2شرکت پناهساز ایران  
2-3شرکت توسعه سیلوها
2-4شرکت منابع آب
2-5شرکت جهان کوثر
2-6شرکت خدمات زیربنایی پارس
2-7 شرکت کران دریا
3- واگذاری سهام براساس امتیاز بندی و امتیاز مکتسبه متقاضیان و از محل 15 درصد سهم کارکنان تخصیص خواهد یافت.
4- به ازای هر ماه سابقه خدمت در مؤسسه جهاد توسعه و شرکتهای تابعه 3 امتیاز به هریک از متقاضیان تعلق خواهد گفت.
5-واگذاری سهام به متقاضیان از طریق واگذاری سهام شرکتهای بند 2 به شرکت حقوقی متشکل از حاضرین شرایط صورت خواهد پذیرفت.
6-بازنشسته گان و کارکنانی که پاداش پایان خدمت خود را در چارچوب قانون کار دریافت نموده اند بعهده متقاضیان ذیربط خواهد بود.
7-بهای سهام بصورت 10 درصد نقد و 90 درصد طی 9 قسط مساوی سالیانه دریافت خواهد شد.
8- از متقاضیان خرید سهام وثیقه پرداخت اقساط اخذ خواهد شد.
image/transparent.gif
image/transparent.gif
 
 فرم های فراخوان 

 

فرم 11   فرم10  فرم 9 فرم 8
4 3 2 1

 

 

طراحی سایت و پورتال، هاست و سرور اختصاصی - رادکام